ترجمه مقاله

سره گری

لغت‌نامه دهخدا

سره گری . [ س َ رَ / رِ گ َ ] (حامص مرکب ) انتقاد.
ترجمه مقاله