ترجمه مقاله

سرمست شدن

لغت‌نامه دهخدا

سرمست شدن . [ س َ م َ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) مست گشتن :
چو سرمست شد نوذر شهریار
به پرده درون رفت دل کینه دار.

فردوسی .


در آینه عنایت صیقل شناخته
زوقبله کرده و شده سرمست و مستهام .

خاقانی .


ترجمه مقاله