ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرف سرف

لغت‌نامه دهخدا

سرف سرف . [ س ُ س ُ ] (اِ مرکب ) سرفان . سرفه کنان :
پیری مرا به زرگری افکند ای شگفت
بی گاه و دود زردم و همواره سرف سرف
زرگر فرونشاند کرف سیه به سیم
من باز برفشانم سیم سره به کرف .

کسایی مروزی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ