ترجمه مقاله

سرشکستگی

لغت‌نامه دهخدا

سرشکستگی . [ س َ ش ِ ک َ ت َ / ت ِ ] (حامص مرکب ) خجل از فعلی یا پیش آمدی قبیح . شرم در عقب عملی بد یا پیش آمدی بد. خجل ازامری که کسان شخص مرتکب شده اند. (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقاله