ترجمه مقاله

سرخه دیزه

لغت‌نامه دهخدا

سرخه دیزه . [ س ُ خ َ زَ ] (اِخ ) نام محلی کنار راه کرمانشاه و قصر شیرین میان پلته و پاطاق . (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقاله