ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرحانیه

لغت‌نامه دهخدا

سرحانیه . [ س َ نی ی َ ] (اِخ ) دهی از دهستان خیران بخش مرکزی شهرستان خرم شهر. دارای 250 تن سکنه است . آب آنجا از شطالعرب . محصول آن خرما است . شغل اهالی حصیربافی و زراعت است . آبادی کوت کمه نیز جزء قریه ٔ بالا منظور گردیده است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ