ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سحابیة

لغت‌نامه دهخدا

سحابیة. [ س َ بی ی َ ] (ع اِ) نام هر یک از پنج مجموعه ٔ کواکب که بچشم چون ابری نمایند. (یادداشت مؤلف ). سحابیة الصغیر. سحابیة الکبیر. رجوع به سحابیات و سحابی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ