ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سبراین

لغت‌نامه دهخدا

سبراین . [ س ِ ی ِ ] (اِخ ) اسفراین . شهری است [ بخراسان ] آبادان و بانعمت . (حدود العالم ). رجوع به اسفراین شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ