ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سبران

لغت‌نامه دهخدا

سبران . [ س ُ ] (اِخ ) ناحیه ای است از نواحی بامیان بین بست و کابل . (معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ