ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سامانیه

لغت‌نامه دهخدا

سامانیه .[ ی ْ ی َ ] (اِخ ) رجوع به آل سامان و سامانیان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ