ترجمه مقاله

سالینقا

لغت‌نامه دهخدا

سالینقا. [ ی ُ ] (اِ)منتجوشه . مینخوشه . سنبل اقلیطی . سنبل رومی گویند.
1 - میبخوشه : شرابی که در داخل آن عصاره ٔ والریان بکار رفته باشد.
2 - منتجوشه = مصحف میبخوشه .
3 - سنبل اقلیطی (سنبل رومی ) (سنبل العصافیر) بگونه ای از گیاه سنبل الطیب اطلاق میشود که آن را والریانا سلتیکا می نامند.
ترجمه مقاله