ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سالا

لغت‌نامه دهخدا

سالا. (اِخ ) یکی ازدهات کوهسار استرآباد. رجوع به ترجمه ٔ مازندران و استرآباد رابینو ص 172 و بخش انگلیسی آن ص 129 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ