ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ساقی

لغت‌نامه دهخدا

ساقی . (اِخ ) (قراجه ...) از امرای سلجوقی در اواخر قرن پنجم بود. رجوع به تاریخ سلاجقه ٔ عماد کاتب ص 123 و کتاب النقض ص 515 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ