ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ساروخان

لغت‌نامه دهخدا

ساروخان . (اِخ ) برادر امیر اصلانخان قرقلوی افشار و عمه زاده ٔ نادرشاه بود: امیر اصلان خان در حوالی مراغه از ابراهیم خان [ شاه ] شکست خورد و به کوهستان قراجه داغ پناه برد و بوسیله ٔ کاظم خان قراجه داغی دستگیر و تسلیم ابراهیم خان شد. و با ساروخان به قتل رسید. رجوع به مجمل التواریخ گلستانه ص 29 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ