ترجمه مقاله

سادیسم

لغت‌نامه دهخدا

سادیسم . (فرانسوی ، اِ) شهوت پرستی توأم با بی رحمی . درکتاب روان پزشکی دکتر عبدالحسین میرسپاسی در بیان انحرافات جنسی چنین آمده : معشوق آزاری و «سادیسم » چنان است که ضمن عمل جماع تا طرف را آزار نرسانند و شکنجه ندهند لذت انزال حاصل نشود. (همان کتاب ج 3 ص 189).
ترجمه مقاله