ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زیان مندی

لغت‌نامه دهخدا

زیان مندی . [ م َ ] (حامص مرکب ) ضرر. مضرت . مقابل سودمندی . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به ماده ٔ قبل و دیگر ترکیبهای زیان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ