ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زوارة

لغت‌نامه دهخدا

زوارة. [ زُ رَ ] (ع مص ) زُوار. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). زیارت کردن . (تاج المصادر بیهقی ) (آنندراج ). || زوار بستن بر شتر. (آنندراج ). رجوع به زوار شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ