ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زهری

لغت‌نامه دهخدا

زهری . [ زُ ] (اِخ ) محمدبن سعدبن ابی وقاص قرشی ، مکنی به ابوالقاسم . متوفی به سال 83 هَ . ق . وی یکی از اشراف دولت در عصر مروانی بود. او با ابن الاشعث بر عبدالملک بن مروان خروج کرد و در وقایع عراق حاضر بود. او رااسیر کردند و نزد حجاج بردند و سپس کشته شد. وی مقدار کمی از احادیث را از ثقات روایت کرده است . (از فرهنگ فارسی معین ). رجوع به اعلام زرکلی ج 2 ص 899 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ