ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زهرات

لغت‌نامه دهخدا

زهرات . [ زَ هََ ] (ع اِ) در دو شاهد زیر از جوینی بمعنی خوبی ها و تازگیها آمده است : و جامی از یاقوت سرخ آتشی که بر مثال زورقی ساخته بودند و از نفایس زهرات دنیا و موجودات خزانه آن را در نظر او وزنی بودی . (جهانگشای جوینی ). و مقصودمطلوب از زهرات و ثمرات زمان و اهل ... برداشتند. (جهانگشای جوینی ). رجوع به زهرةالدنیا ذیل زهرة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ