ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زرم

لغت‌نامه دهخدا

زرم . [ ] (ع مص ) دزی در ذیل قوامیس عرب این کلمه را بمعنی بدهان گذاشتن ، قرار دادن در دهان آورده است . رجوع به همین کتاب ج 1 ص 589 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ