ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زخرف

لغت‌نامه دهخدا

زخرف . [ زُ رُ ] (ع اِ) پرنده ای است . و کراع ، زخارف در بیت اوس بن حجر را بدین معنی تفسیر کرده است (بیت اوس در ذیل زخارف نقل شد). (از لسان العرب ) (از تاج العروس ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ