ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زحروط

لغت‌نامه دهخدا

زحروط. [ زُ ] (ع ص ) اشتر پیر. (مهذب الاسماء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ