ترجمه مقاله

زبوده

لغت‌نامه دهخدا

زبوده . [ زَ / زُ دَ / دِ ] (اِ) نوعی از سبزیهای مأکول است که میان پیاز و ترب کارندو آنرا گندنا نیز گویند. (شرفنامه ٔ منیری ). بمعنی گندنا است که آنرا کراث گویند. (انجمن آرا) (آنندراج ). نام سبزیی است که آنرا گندنا گویند و بتازی کراث خوانند. (برهان قاطع) (جهانگیری ). سبزی مذکور در تکلم ما، تره است و در قرابادین ها لفظ زبوده را نیافتم . (فرهنگ نظام ). زبوده کراث . گندنا. (الفاظ الادویه ).
ترجمه مقاله