ترجمه مقاله

زبوده

لغت‌نامه دهخدا

زبوده . [ زَ دَ / دِ ] (اِ)گیاهی که به عربی طهفه خوانند. رجوع به طهفه شود.
ترجمه مقاله