ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زبر

لغت‌نامه دهخدا

زبر. [ زِ ب ِرر ] (ع ص ) نیک قوی و توانا. (منتهی الارب ). قوی و شدید از مردان . (متن اللغه ) (اقرب الموارد) (تاج العروس ). و بدین معنی است در شعر ابومحمد فقعسی : «اکون ثم اسدا زبراً. (لسان العرب ) (تاج العروس ) (اقرب الموارد). قوی و شدید. (محیط المحیط). قوی . (کشف اللغات ). || شدید الرأی . صاحب رأی استوار. (متن اللغه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ