ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زبرتر

لغت‌نامه دهخدا

زبرتر. [ زَ ب َ ت َ ] (ص تفضیلی ) (از: اسم + پساوند تفضیل )، بالاتر. برتر. عالیتر. بلندتر. والاتر :
آفتاب ار زبرتر است چه شد
کار گوهر نه مستقر دارد.

انوری .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ