ترجمه مقاله

زبان قفل

لغت‌نامه دهخدا

زبان قفل . [ زَ ن ِ ق ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) زبانه ٔ قفل :
دندانه ٔ کلید در دعویند لیک
همچون زبان قفل گه معنی الکنند.

سنائی .


ترجمه مقاله