ترجمه مقاله

زاوه

لغت‌نامه دهخدا

زاوه . [ وَ ] (اِخ ) از رساتیق و کوره های نیشابور. بیهقی گوید: وجه تسمیه ٔ آن به زاوه آن است که مدخل آن از سوی هر یک از شعبها مشتمل است بر 220 قریه و بسیاری از قریه های آن به «رخ » و «ربعالشامات » تبدیل یافته و قصبه ٔ آن بیشک است . ازاین جا است محمدبن احمدبن مثنی بن سعید زاوهی . (از معجم البلدان ). و رجوع به زاوهی ... محمدبن احمد شود.
ترجمه مقاله