ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زاب نودک

لغت‌نامه دهخدا

زاب نودک . [ ب ِ دَ ] (اِخ ) بموجب آنچه در تواریخ درباره ٔ نسبت زاب آمده است فرزند مایسوبن نودَربن منوچهر و پدر کیقباد است . (فارسنامه ٔابن بلخی ص 14). و رجوع به زاب و زاب طهماسب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ