ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زابن

لغت‌نامه دهخدا

زابن . [ ب ِ ] (اِخ ) موضعی است که حمیدبن ثورهلالی از آن در این بیت خویش نام برد :
رعی السروة المحلال ما بین زابن
الی الخور وسْمی َّ البقول المدیَّما.

(معجم البلدان ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ