ترجمه مقاله

ریژک

لغت‌نامه دهخدا

ریژک . [ ژَ ] (اِ) عصیان و گناه . (ناظم الاطباء). عصیان و گناه کردن . (آنندراج ) (برهان ). || لغزش از جایی . (ناظم الاطباء). از جای فرولغزیدن . (از فرهنگ جهانگیری ) (آنندراج ) (برهان ). || تعدی و تجاوز. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله