ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رو

لغت‌نامه دهخدا

رو. (نف مرخم ) مخفف روب : جارو. پارو.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ