ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روهینی

لغت‌نامه دهخدا

روهینی . (اِ) به معنی روهیناست که آهن و فولاد جوهردار باشد و آنچه از آن سازند. (برهان ). رجوع به روهنی و روهنا شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ