ترجمه مقاله

رولن سن

لغت‌نامه دهخدا

رولن سن . [ رُ ل ِ س ُ ] (اِخ ) سرهنری راولنسن مستشرق و ایران شناس نامی انگلیسی که موفق به خواندن سنگنبشته ٔمیخی بیستون شد و خواندن این کتیبه کلید کشف خطوط میخی گردید و اساس علم آسیروشوری (آشورشناسی ) را تشکیل داد. (از جغرافیای مفصل تاریخی غرب ایران ص 266). و رجوع به ص 140 و 246 و 256 و 260 همان کتاب شود.
ترجمه مقاله