ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روز مظالم

لغت‌نامه دهخدا

روز مظالم .[ زِ م َ ل ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) روز قیامت . (از برهان قاطع) (از آنندراج ). و رجوع به قیامت شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ