ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روز الست

لغت‌نامه دهخدا

روز الست . [ زِ اَ ل َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) روزی که خداونددر عالم ذر خطاب بمردم کرد و «الست بربکم » فرمود. (از ناظم الاطباء). روز خلقت آدم . رجوع به الست شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ