ترجمه مقاله

روزمره

لغت‌نامه دهخدا

روزمره . [ م َرْ رَ / رِ ] (اِ مرکب ) محاوره و هر لفظ مشهور میان مردم . (از برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (از آنندراج ). مکالمه ٔ هرروزه . (ناظم الاطباء). || راتبه و وجه معاش . (برهان قاطع) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). روزینه . حصه و بهره ٔ هرروزه . (ناظم الاطباء). || (ق ) همیشه . همه روزه . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله