ترجمه مقاله

روبه شانگی

لغت‌نامه دهخدا

روبه شانگی . [ ب َه ْ ن َ / ن ِ ] (حامص مرکب ) نظیر گربه شانگی ، کنایه از حیله گری و نیرنگ بازی و مکاری است . رجوع به گربه شان و گربه شاندن و گربه شانه کردن و گربه شانی شود :
خاصه عمری غرق در بیگانگی
در حضور شیر روبه شانگی .

مولوی .


ترجمه مقاله