ترجمه مقاله

روباه برطاسی

لغت‌نامه دهخدا

روباه برطاسی . [ هَِ ب َ/ ب ُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به برطاس شود.
ترجمه مقاله