ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روباروس

لغت‌نامه دهخدا

روباروس . (اِ) اسم یونانی آزاددرخت است . (فهرست مخزن الادویه ) (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). و رجوع به آزاددرخت شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ