ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روایات

لغت‌نامه دهخدا

روایات . [ رِ ] (اِخ ) نام کتابی است در دو جلد شامل «وجر»، فتوای موبذان ایران که درمدت سیصد سال یعنی از 847 تا 1142 یزدگردی به هند فرستاده شده است و این فتوی در مقابل پرسش پارسیان مقیم هند درباره ٔ حرمت قتل جانوران صادر شده است . رجوع به فرهنگ ایران باستان تألیف پورداود ص 196 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ