ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رهب

لغت‌نامه دهخدا

رهب . [ رُ ] (ع مص ) رَهب . (ناظم الاطباء). ترسیدن . (صراح اللغة) (تاج المصادر بیهقی ) (آنندراج ) (دهار) (ترجمان القرآن ) (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (المصادر زوزنی ). رجوع به رَهب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ