ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رنگ درآمیختن

لغت‌نامه دهخدا

رنگ درآمیختن . [ رَ دَ ت َ ] (مص مرکب ) رنگ آمیختن . نیرنگ ساختن . حیله کردن . مکر بکار بردن . رجوع به رنگ آمیختن و رنگ شود :
ز هرگونه رنگ اندرآمیختی
دل شاه توران برانگیختی .

فردوسی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ