ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رنگ آل

لغت‌نامه دهخدا

رنگ آل . [ رَ گ ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رنگی که زردیش کم و قدری مایل به سرخی بود. رنگ شکری . رنگ نباتی . (آنندراج ). رجوع به رنگ شکری و رنگ نباتی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ