ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رمان

لغت‌نامه دهخدا

رمان . [ رَ ] (نف ) ترسو و هراسان و گریزان . (ناظم الاطباء). شمان . (از برهان قاطع). رمنده . در حال رمیدن . رجوع به رمیدن شود :
بیابانی از وی رمان دیو و شیر
همه خاک شخ و همه ره کویر.

فردوسی .


رمان دید از او نامداران خویش
بر آنسان که بیند رخ گرگ میش .

فردوسی .


شد آن لشکر گشن پیش تورگ
رمان چون رمه ٔ میش از پیش گرگ .

اسدی .


هوا جای خاک و زمین جای خون
رمان ژنده پیلان و گردان نگون .

اسدی .


آنکه از گربه ای رمان باشد
کی خدای همه جهان باشد.

سنائی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ