ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رمان

لغت‌نامه دهخدا

رمان . [ رُم ْ ما ] (اِخ ) نام قصری است در واسط عراق و ابوهاشم یحیی بن دینار رمانی بدانجا منسوب است . (معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ