ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رمانی

لغت‌نامه دهخدا

رمانی . [ رُم ْ ما ] (اِخ ) زیدبن حبیب الجهنی . ازرواة است و از شعبی روایت کند. (از لباب الانساب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ