ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رمانی

لغت‌نامه دهخدا

رمانی . [ رُم ْ ما ] (اِخ ) ابوالحسن علی بن عیسی الرمانی نحوی . متوفی بسال 384 هَ . ق . رجوع به ابوالحسن رمانی و انساب سمعانی و ریحانة الادب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ