ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رمانیده

لغت‌نامه دهخدا

رمانیده . [ رَ دَ / دِ ] (ن مف ) رم داده شده . رمانده شده . رجوع به رمانیدن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ