ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفک

لغت‌نامه دهخدا

رفک . [ رَ ف َ ] (اِ مصغر) رف . مخفف یا مصغر رف ، برآمدگی است از دیوار درون خانه ها و اطاقها بقدر چهار انگشت یا بیشتر که از برای زینت خانه ها چیزها را بر آن گذارند و به عربی نیز رف گویند. (لغت محلی شوشتر نسخه ٔ خطی کتابخانه ٔ مؤلف ). رف کوچک . رف کوتاه . (یادداشت مؤلف ). رجوع به رف شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ